บริการทางด้านกฎหมาย

บริการทางกฎหมาย

เรามีทีมทนายความที่มีประวัติการศึกษาหลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปเพื่อให้คำปรึกษากับลูกความในคดีประเภทต่างๆ ทีมเราเชี่ยวชาญในด้าน กฎหมายครอบครัว กฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา สัญญาก่อนการสมรสของต่างประเทศ และการหย่า การฟ้องร้องในต่างประเทศ การถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ และคดีอื่นๆ

บริการทางกฎหมาย

 • รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
 • รับปรึกษากฎหมาย
 • คดีแพ่ง - คดีอาญา - คดีแรงงาน
 • คดีทรัพย์สินทางปัญญา
 • คดีล้มละลาย
 • คดีปกครอง
 • คดีมรดก
 • ตัวแทนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์
 • จัดทำนิติกรรมสัญญา พินัยกรรม ร่างข้อบังคับการทำงานของบริษัท
 • สืบทรัยพ์ บังคับคดีตามคำพิพากษา

ทนายความ

 • นายพัฒนศักดิ์ ปิ่นศิริ
  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
  ประกาศนียบัตรกฎหมายล้มละลาย (ฟื้นฟูกิจการ)
  ศึกษาปริญญาโทกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
  กรรมการผู้จัดการ

 • นายณัชภัฏ มณีวงศ์
  นิติศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
  ทนายความ

 • นายวิทยา วงศ์ศิริวิพัฒน์
  นิติศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  กรรมการ

 • นายพชร จำเนียรกูล
  นิติศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
  ทนายความ

 • นายเทิดทูน หาศิริ
  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ

 • ทนายความ
  นายพิพัฒน์ คุ้มพะเนียด
  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (เอกกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ทนายความ
You are here: Home บริการของเรา Category Two บริการทางด้านกฎหมาย