บริการรับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชี

เราสามารถสนทนาเป็นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และทำบัญชีในรูปแบบภาษาอังกฤษได้ กระนั้นจึงมีลูกค้าต่างชาติมากมายที่ไว้วางใจกับสำนักงานบัญชี ชัวร์แทค เราเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีประสบการณ์มามากกว่า 12 ปี เรามียุทธวิธีต่างๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจท่านสามารถวางแผนธุรกิจ รวมถึง "ชีวิต" เพื่อที่จะเสียภาษี.. เพียงแค่ไม่กี่บาท ซึ่งการวางแผนภาษีเราจะพยายามคิดหาเทคนิคจ่ายภาษีในอัตรา "ต่ำสุด" อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นักธุรกิจ พ่อค้า วิชาชีพอิสระ และประชาชนผู้มีเงินได้ทุกท่าน สามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์การเสียภาษีที่ถูกต้อง และประหยัดเงินได้ในระยะเวลาอันควร ถ้าเรารู้วิธี  และเดินถูกทาง ทั้งนี้ทั้งนั้น กลยุทธ์การวางแผนภาษีมีมากมายหลายร้อยแปดเทคนิควิธี แต่ถ้าเราสามารถค้นพบเทคนิคการวางแผนภาษีอย่าง "โดน!" สิ่งนั้นก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลแก่ธุรกิจของท่านแล้ว ซึ่งเรามั่นใจและมีความศรัทธาในการพัฒนาศักยภาพงานบริการด้านบัญชีให้ตอบสนอง หรือตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการได้สูงสุด อีกทั้งยังเรามีทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ก่อตั้ง

วัตถุประสงค์ของบริษัทรับทำบัญชี

บริการด้านบัญชีและภาษีอย่างครบวงจร โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฏากรกำหนด รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชี เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อนำส่งงบการเงิน ส่งภาษีได้ ถูกต้อง ทันเวลา ซึ่งเรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า

ทำไมถึงต้องทำบัญชีกับบริษัทรับทำบัญชี

 • เราวางแผนภาษีให้คุณอย่างรัดกุมโดยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ในวงการภาษีครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท มากกว่า 12 ปี
 • เราให้คำแนะนำระบบการควบคุมภายในและระบบเอกสาร อย่างเข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติจริงได้ทันที
 • เรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า
 • เรามีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา
 • เราทำงานเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่คุณมากที่สุด
 • เรามีการควบคุมและตรวจสอบงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริษัทรับทำบัญชี

 • เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
 • ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี
 • เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
 • เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ
 • เพื่อได้งบการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และจัดทำตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
 • เพื่อวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบ
 • สามารถจัดทำเพื่อยื่นแบบภาษีอากรของธุรกิจได้อย่างถูกต้องทันเวลา
 • มั่นใจได้ในความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี
 • ไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงานและฝึกอบรมใหม่เนื่องจากการลาออกของพนักงานบัญชี

รับทำบัญชี ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย

 • ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

รับทำบัญชี ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี – ภาษี – วางแผนภาษี

รับทำบัญชี ปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย

 • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
 • จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
 • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
 • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
 • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

รับทำบัญชี ยื่นประกันสังคม รับทำประกันสังคม

 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้า-ออก
 • ให้คำปรึกษาด้านประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ตลอดสัญญาบริการ
 • แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก ประจำปี และยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม

ขั้นตอนการทำงานนัดให้ลูกค้าส่งเอกสาร แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ

 • เอกสารช่วงวันที่ 1 -15 ของเดือน จะต้องส่งให้ภายในวันที่ 20 ของเดือนนั้น ๆ
 • เอกสารช่วงวันที่ 16 – 31 ของเดือน จะต้องส่งให้ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป

หมายเหตุ:
แบบ ภ.ง.ด. 1, 3, 53 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
แบบ ภ.พ.30 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
แบบ ภ.ง.ด.51 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี
แบบ ภ.ง.ด.50 – งบการเงิน ต้องยื่นสรรพากร – กระทรวงพาณิชย์ ภายในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี

หมายเหตุ:
ทางบริษัทฯ จะเรียกจัดเก็บเงินค่าบริการในเดือนถัดจากเดือนที่รับเอกสารหลังยื่นแบบต่อกรมสรรพากรแล้ว

เอกสารที่ทางลูกค้าต้องเตรียมให้กับบริษัทรับทำบัญชี

 • รายงานภาษีซื้อ และเอกสารประกอบรายงานภาษีซื้อ
 • รายงานภาษีขายและเอกสารประกอบรายงานภาษีขาย
 • เอกสารประกอบการจ่ายเงิน เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร,ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารประกอบการรับเงิน เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
 • เอกสารประกอบการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย อื่น ๆ
 • Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน และสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของกิจการ
 • ใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในเดือนนั้น ๆ)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อกรมสรรพากร

 • แบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.53
 • แบบ ภ.พ.30

เอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม

 • แบบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)
 • แบบ สปส.1-06 (กรณี แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงานเคยยื่นเป็นผู้ประกันตนมาแล้ว)
 • แบบ สปส.6-09 (กรณีแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน)
 • แบบ สปส.9-02 (กรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล)**
 • แบบ สปส.1-02 (หนังสือนำส่งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)
 • แบบ สปส.1-03 (แบบขึ้นทะเบียนกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)
 • แบบ สปส.1-03/1 (แบบแจ้งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)

*กรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ทำได้ 2 กรณี คือเมื่อเริ่มเข้าทำงานในสถานประกอบการใหม่เมื่อสิ้นปี

You are here: Home บริการของเรา Category One บริการจัดทำบัญชี