บริการทำเงินเดือน

บริการทำเงินเดือน

ด้วยศักยภาพในการรับทำบัญชีเงินเดือน เราสามารถสนทนาเป็นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ หรือทำรายงานออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้ เรามีประสบการณ์ทำงานรับทำบัญชีเงินเดือนมามากกว่า 12 ปี ซึ่งจัดทำบัญชีเงินเดือนให้ผู้บริหาร พนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน โดยจำนวนพนักงานที่ทำมามากกว่า 500 คน และมีการหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปัจจุบันเรามีลูกค้าทั้งบริษัทมหาชนและบริษัทต่างชาติ ส่วนข้อคำนึงถึงการทำบัญชีเงินเดือนคือการเลือกใช้โปรแกรม ต้องมีระบบที่เสถียรภาพ ตอบสนองคุณภาพผลงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

รายละเอียดรับทำเงินเดือน

 • คำนวนเงินเดือน-ค่าแรง ค่าล่วงเวลาวันธรรมดา วันหยุด เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าพาหนะ ค่าครองชีพ ค่าต่ำแหน่ง ค่าสวัสดิการอื่นๆ รายการหักต่างๆ คำนวณประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำรายงานการจ่ายเงินเดือนประจำงวด พร้อมรายงานสรุปการจ่าย และใบสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อส่งทำเช็ค ส่งธนาคาร, รายการเงินนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันสังคม
 • จัดทำรายงานใบแจ้งเข้าบัญชีธนาคาร และแผ่น Disk ส่งธนาคาร หรือส่งข้อมูลเงินเดือนทางอินเตอร์เน็ต (เป็น Maker User โดยลูกค้าจะเป็นผู้อนุมัติรายการ Sign off อีกครั้ง)
 • จัดพิมพ์ Pay Slip เงินเดือนของพนักงาน
 • จัดทำรายงานส่งเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และแผ่น Disk ส่งกองทุนสำรองชีพ (ถ้ามี)
 • จัดทำรายงานส่งเงินสมทบหประกันสังคม (สปส.1-01) และแผ่น Disk พร้อมส่งเรื่องทำเช็คนำส่งประกันสังคม
 • จัดทำรายงานส่งประกันสังคมสำหรับพนักงานเข้าใหม่ สปส.1-03 หรือ สปส.1-03/1 และแบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน สปส.6-09 (พนักงานลาออก)
 • จัดทำรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) นำส่งสรรพากร หรือ แผ่น Disk ส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
 • จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
 • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.1ก) พร้อมส่งสรรพากร
 • รายงานอื่นๆ ดังต่อไปนี้
  • จัดทำแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก)
  • ทะเบียนลูกจ้างตามประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
  • แบบแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำปี (สท.4) (รายงานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
  • ทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.6-07) ของประกันสังคม
  • หนังสือแจ้งการปรับอัตราเงินเดือน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการผ่านงาน
  • รายงานอื่นๆ
  • สำรองข้อมูลทุกงวดและทุกสิ้นเดือน
You are here: Home บริการของเรา Category One บริการทำเงินเดือน