ข้อกำหนดในการให้บริการ

ติดต่อสำนักงานบัญชี เพื่อขอรับใบเสนอราคา

ในการประเมินราคาทำบัญชี ทางสำนักงานบัญชี จะพิจารณาค่าทำบัญชีจากหลักเกณฑ์ข้อมูลทางธุรกิจแต่ละประเภท ประกอบกับข้อมูลรายงานอื่นๆ ตามความถูกต้อง หากคุณต้องการสอบถามข้อมูล หรือขอรับใบเสนอราคาบริการจากทางสำนักงานบัญชี โปรดติดต่อ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เงื่อนไขการชำระเงินสำหรับบริการวางระบบบัญชี

ในวันทำสัญญาชำระ 70% ของอัตราค่าจ้าง ส่วนที่เหลือ 30% จะชำระในวันสุดท้าย

ขั้นตอนการทำงานบัญชีนัดให้ลูกค้าส่งเอกสาร แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ

 • เอกสารช่วงวันที่ 1 -15 ของเดือน จะต้องส่งให้ภายในวันที่ 20 ของเดือนนั้นๆ
 • เอกสารช่วงวันที่ 16 – 31 ของเดือน จะต้องส่งให้ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป

หมายเหตุ:
แบบ ภ.ง.ด. 1, 3, 53 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
แบบ ภ.พ.30 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
แบบ ภ.ง.ด.51 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี
แบบ ภ.ง.ด.50 – งบการเงิน ต้องยื่นสรรพากร – กระทรวงพาณิชย์ ภายในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี

หมายเหตุ:
ทางสำนักงานบัญชี จะเรียกจัดเก็บเงินค่าบริการในเดือนถัดจากเดือนที่รับเอกสารหลังยื่นแบบต่อกรมสรรพากรแล้ว

เอกสารที่ทางลูกค้าต้องเตรียมในการทำบัญชี

 • รายงานภาษีซื้อ และเอกสารประกอบรายงานภาษีซื้อ
 • รายงานภาษีขายและเอกสารประกอบรายงานภาษีขาย
 • เอกสารประกอบการจ่ายเงิน เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร,ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารประกอบการรับเงิน เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
 • เอกสารประกอบการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย อื่น ๆ
 • Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน และสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของกิจการ
 • ใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในเดือนนั้น ๆ)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อกรมสรรพากร

 • แบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.53
 • แบบ ภ.พ.30

เอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม

 • แบบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)
 • แบบ สปส.1-06 (กรณี แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงานเคยยื่นเป็นผู้ประกันตนมาแล้ว)
 • แบบ สปส.6-09 (กรณีแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน)
 • แบบ สปส.9-02 (กรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล)**
 • แบบ สปส.1-02 (หนังสือนำส่งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)
 • แบบ สปส.1-03 (แบบขึ้นทะเบียนกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)
 • แบบ สปส.1-03/1 (แบบแจ้งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)

เอกสารที่ต้องเตรียมตรวจสอบบัญชี

 • งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปีปัจจุบัน
 • งบทดลอง ปีปัจจุบัน
 • รายงาน ตรวจสอบบัญชี และงบการเงินปีก่อน
 • บอจ. 5 (กรณีเป็นบริษัท) , หนังสือรับรองบริษัท หรือห้างฯ
 • หนังสือรับรองจากผู้บริหาร + หนังสือตอบรับงาน ตรวจสอบบัญชี
 • ภ.พ. 30 ธันวาคม ปีปัจจุบัน, รายงานภาษีซื้อ-ขาย ธันวาคม - ปีปัจจุบัน
 • ภ.ง.ด.1 เดือน ธันวาคม - ปีปัจจุบัน + ภ.ง.ด. 1ก
 • ภ.ง.ด. 3,53 ธันวาคม ปีปัจจุบัน ( พร้อมใบต่อ ภ.ง.ด.ด้วย)
 • ภ.ง.ด. 50 ปีก่อน
 • ภ.ง.ด. 51 ปีปัจจุบัน
 • หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
 • การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • รายละเอียดภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
You are here: Home ข้อกำหนดในการให้บริการ