รับทำบัญชี

บริษัทมุ่งเน้นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ในการทำงาน ที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้รับความไว้วางใจ โดยการทำบัญชีที่ถูกต้องทำให้ทราบกำไรขาดทุนที่แน่ชัด สามารถวางแผนภาษีอากรได้เป็นอย่างดี ประหยัด และเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จของธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การวางแผนกำไร ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท เป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุน หรือเป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการก็ดี ดังนั้นประโยชน์เหล่านี้จึงให้คุณค่าที่ดีของหลักการทำบัญชีที่ถูกต้อง

 

จุดเด่น

 

01การเอาใจใส่งานบริการแบบ Customize ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เท่าที่ลูกค้าต้องการ ทำให้เราสร้างจุดแข็ง ที่แตกต่างจากการทำบัญชีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง โดยคงคุณลักษณะที่ดีไว้เสมอ

02พร้อมเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับคุณ ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ได้รับการไว้วางใจในวงการธุรกิจด้วยดีมาตลอด รวมถึงบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี

03สามารถปรับแก้จุดอ่อนสำคัญนี้ด้วยการผนวกรวมงานบริการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) พร้อมให้การบริการที่เน้นความต้องการอย่างสะดวก ด้วยลักษณะแบบ One Stop Service

 

  บริการและบริหารงาน.

เรามียุทธวิธีต่างๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจท่านสามารถวางแผนธุรกิจ รวมถึง "ชีวิต" เพื่อที่จะเสียภาษี.. เพียงแค่ไม่เท่าไหร่ ซึ่งการวางแผนภาษีเราจะพยายามคิดหาเทคนิคจ่ายภาษีในอัตรา "ต่ำสุด" อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นักธุรกิจ พ่อค้า วิชาชีพอิสระ และประชาชนผู้มีเงินได้ทุกท่าน สามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์การเสียภาษีที่ถูกต้อง และประหยัดเงินได้ในระยะเวลาอันควร ถ้าเรารู้วิธี  และเดินถูกทาง ทั้งนี้ทั้งนั้น กลยุทธ์การวางแผนภาษีมีมากมายหลายร้อยแปดเทคนิควิธี แต่ถ้าเราสามารถค้นพบเทคนิคการวางแผนภาษีอย่าง "โดน!" สิ่งนั้นก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลแก่ธุรกิจของท่านแล้ว

 

  ยุติธรรม ชัดเจน และมีระเบียบวินัย.

หลักปฏิบัติด้วยความยุติธรรม ชัดเจน และมีระเบียบวินัย เป็นหลักยึดของเรา ความตรงต่อเวลาเป็นส่วนนึงของความมีระเบียบวินัย เพราะเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง กับธุรกิจบริการ เฉกเช่นเดียวกับธุรกิจสำนักงานบัญชี ที่มีการติดต่อส่วนราชการบ่อยครั้ง และความซับซ้อนของระบบการทำงาน สำนักงานบัญชีจึงต้องวางแผนโครงสร้างการดำเนินงาน ทั้งนี้ ทำให้เกิดศักยภาพความคล่องตัวของการทำงานได้อย่างราบรื่น เป็นหลักปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า รวมถึงการจัดเก็บเอกสารก็ดี เพื่อให้รู้สึกมีความพร้อมก่อนปฏิบัติงานอย่างมีวินัย และก่อให้เกิดความเรียบร้อยในสภาพแวดล้อม และบรรยากาศการทำงานที่ดี

 

  เทคโนโลยี.

สำนักงานบัญชีมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ ผสานระบบเทคโนโลยีกับสำนักงานบัญชีเรา ให้เกิดความสมบูรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดขั้นตอนการความยุ่งยาก  ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และการบริการด้านอื่นๆ  ด้วยรูปแบบที่เป็นระบบแบบแผน โดยการเลือกเฟ้น คัดสรรระบบเทคโนโลยีที่ดี จึงทำให้เรามั่นใจถึงความถูกต้อง รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจ สิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจได้ และมีส่วนช่วยในการตัดสินใจในสำนักงานบัญชีเรา เพราะเราเห็นความจำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นสิ่งที่คำนึงถึงก่อน

 

 ความปลอดภัยของข้อมูล.

เราทราบถึงความสำคัญในการเคารพความคุ้มครอง สงวนข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และข้อมูลภายในสำนักงานบัญชี โดยมีการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของระบบการทำงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่สำนักงานบัญชีนี้ ซึ่งการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นเรื่องที่ลูกค้าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง แน่นอนว่าทางสำนักงานบัญชี จึงมีความรับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดและให้สอดคล้องกับบทบาททางกฎหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญทั้งหมด เหตุใดๆ หรือเรื่องเล็กๆ ก็ตาม เราจึงเห็นทุกเรื่องล้วนมีความสำคัญเหมือนกัน

 

 ให้การสนับสนุน.

การติดต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษาทั้งทางระบบอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ อีกทั้งยังมีบริการ Message Alerts บริการแจ้งเตือนการอัพเดทข่าวบัญชี และภาษีอากรในเว็บไซต์ พร้อมกันนั้น เราเลือกเฟ้นข้อมูล พิจารณาเห็นสมควรว่า เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า อาทิเช่น แถลงข่าวจากกรมสรรพากร, บริการสารสรรพากร, ข้อมูลบัญชีและภาษี หรือข้อมูลทางธุรกิจก็ตาม ซึ่งข้อมูลต่างๆ ทางสำนักงานบัญชี จัดส่งให้ทางอีเมล์ หรือเป็นการแจ้งเตือน เมื่อเว็บไซต์มีการอัพเดทข้อมูลดังกล่าว ฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้จึงมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่องโดยผู้ดูแลระบบ ซึ่งข้อมูลที่มีการอัพเดทบ่อยครั้งคือข่าวสรรพากร

Contact Us