บริษัท ชัวร์แทค จำกัด

Contact-image

CONTACT US

Address:
 264/21-22 ซอย 16 ถนนปรีดี พนมยงค์ (สุขุมวิท 71) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

Email:   E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone:   Telephone: 02-711-1433

Fax:   Fax: 02-711-0113

Mobile:   Mobile: 081-712-1313 คุณวิวัฒน์ (CPA), 089-666-1369 คุณศิรินทร (CPA)

http://www.accountancy.in.th

ข้อกำหนดในการให้บริการ

ติดต่อสำนักงานบัญชี เพื่อขอรับใบเสนอราคา

ในการประเมินราคาทำบัญชี ทางสำนักงานบัญชี จะพิจารณาค่าทำบัญชีจากหลักเกณฑ์ข้อมูลทางธุรกิจแต่ละประเภท ประกอบกับข้อมูลรายงานอื่นๆ ตามความถูกต้อง หากคุณต้องการสอบถามข้อมูล หรือขอรับใบเสนอราคาบริการจากทางสำนักงานบัญชี โปรดติดต่อ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เงื่อนไขการชำระเงินสำหรับบริการวางระบบบัญชี

ในวันทำสัญญาชำระ 70% ของอัตราค่าจ้าง ส่วนที่เหลือ 30% จะชำระในวันสุดท้าย

ขั้นตอนการทำงานบัญชีนัดให้ลูกค้าส่งเอกสาร แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ

 • เอกสารช่วงวันที่ 1 -15 ของเดือน จะต้องส่งให้ภายในวันที่ 20 ของเดือนนั้นๆ
 • เอกสารช่วงวันที่ 16 – 31 ของเดือน จะต้องส่งให้ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป

หมายเหตุ:
แบบ ภ.ง.ด. 1, 3, 53 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
แบบ ภ.พ.30 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
แบบ ภ.ง.ด.51 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี
แบบ ภ.ง.ด.50 – งบการเงิน ต้องยื่นสรรพากร – กระทรวงพาณิชย์ ภายในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี

หมายเหตุ:
ทางสำนักงานบัญชี จะเรียกจัดเก็บเงินค่าบริการในเดือนถัดจากเดือนที่รับเอกสารหลังยื่นแบบต่อกรมสรรพากรแล้ว

เอกสารที่ทางลูกค้าต้องเตรียมในการทำบัญชี

 • รายงานภาษีซื้อ และเอกสารประกอบรายงานภาษีซื้อ
 • รายงานภาษีขายและเอกสารประกอบรายงานภาษีขาย
 • เอกสารประกอบการจ่ายเงิน เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร,ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารประกอบการรับเงิน เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
 • เอกสารประกอบการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย อื่น ๆ
 • Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน และสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของกิจการ
 • ใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในเดือนนั้น ๆ)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อกรมสรรพากร

 • แบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.53
 • แบบ ภ.พ.30

เอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม

 • แบบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)
 • แบบ สปส.1-06 (กรณี แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงานเคยยื่นเป็นผู้ประกันตนมาแล้ว)
 • แบบ สปส.6-09 (กรณีแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน)
 • แบบ สปส.9-02 (กรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล)**
 • แบบ สปส.1-02 (หนังสือนำส่งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)
 • แบบ สปส.1-03 (แบบขึ้นทะเบียนกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)
 • แบบ สปส.1-03/1 (แบบแจ้งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)

เอกสารที่ต้องเตรียมตรวจสอบบัญชี

 • งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปีปัจจุบัน
 • งบทดลอง ปีปัจจุบัน
 • รายงาน ตรวจสอบบัญชี และงบการเงินปีก่อน
 • บอจ. 5 (กรณีเป็นบริษัท) , หนังสือรับรองบริษัท หรือห้างฯ
 • หนังสือรับรองจากผู้บริหาร + หนังสือตอบรับงาน ตรวจสอบบัญชี
 • ภ.พ. 30 ธันวาคม ปีปัจจุบัน, รายงานภาษีซื้อ-ขาย ธันวาคม - ปีปัจจุบัน
 • ภ.ง.ด.1 เดือน ธันวาคม - ปีปัจจุบัน + ภ.ง.ด. 1ก
 • ภ.ง.ด. 3,53 ธันวาคม ปีปัจจุบัน ( พร้อมใบต่อ ภ.ง.ด.ด้วย)
 • ภ.ง.ด. 50 ปีก่อน
 • ภ.ง.ด. 51 ปีปัจจุบัน
 • หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
 • การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • รายละเอียดภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราทราบถึงความสำคัญในการเคารพความคุ้มครอง สงวนข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และข้อมูลภายในบริษัทบัญชี โดยมีการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของระบบการทำงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ เรามุ่งเน้นคุณภาพ การสร้างความน่าเชือถือให้กับลูกค้า ด้วยเหตุนี้ จึงขอชี้แจงแนวปฏิบัติ การจัดการข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์

การติดต่อสอบถามรายละเอียดบริการจากบริษัทบัญชี เราจำเป็นต้องสอบถามข้อมูลท่าน คือรายละเอียดทางธุรกิจ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญของการประเมินอัตราค่าบริการ รวมถึงชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อระบุข้อมูลในใบเสนอราคาของการจัดส่งทางอีเมล์ หรือ แฟกซ์ก็ดี ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ เราไม่จำหน่าย แจกจ่าย เผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคคลที่สามแต่อย่างใด เราไม่ส่งข้อมูลโฆษณาไปยังท่านที่เป็นการรบกวน ให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี

อย่างไรก็ตาม หากเราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ออ้างอิงข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เราจะแจ้งวัตุประสงค์การดำเนินการให้ท่านทราบ เพื่อขอรับการอนุมัติจากข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นข้อมูลวิเคราะห์ระบบเว็บไซต์ ซึ่งเป็นข้อมูลจำนวนคนเข้าตามแต่ละประเทศ ระยะเวลาการเยี่ยมชมเนื้อหาของแต่ละหน้า จำนวนผู้เยี่ยมชมที่ออนไลน์ซึ่งเป็นข้อมูลทำความเข้าใจประกอบเว็บมาสเตอร์ ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพต่อผู้เยี่ยมชมได้ดีขึ้น

ในบางกรณี เราอาจทำแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ ในการพิจารณา วัดผลการดำเนินงาน ที่ก่อให้เกิดเสถียรภาพการนำเสนอข้อมูลบริการ หรือความต้องการจากผู้เยี่ยมชม โดยรูปแบบสอบถามจะเป็นในลักษณะการทำเครื่องหมายเพียงอย่างเดียว ซึ่งมิได้มีกรอกฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคลผ่านหน้าเว็บไซต์แต่อย่างใด หรือในอีกกรณี คือการสอบถามหลังการขายผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อต้องการพิจารณาการปฏิบัติงานจากผลการดำเนินงาน และหาข้อแก้ไข เพื่อพัฒนาระบบการทำงานอื่นใดต่อไป

ภายในเว็บไซต์ มีการลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เยี่ยมชม เราจะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น เราสนับสนุนให้ผู้เยี่ยมชมของเราตระหนักในความสำคัญของนโนบายความเป็นส่วนตัวจากเว็บไซต์เรา และสังเกตคำแถลงความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่ www.accountancy.in.th หากท่านคิดว่าบริษัทบัญชี ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.