Accountancy.in.th

SGATAR ประชุมเข้มเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษี

การประชุม SGATAR ครั้งที่ 42 ในวันแรก (19 พ.ย. 2555) เริ่มต้น โดยการแบ่งกลุ่มประชุมเข้ม 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1. การบริหารผู้เสียภาษีรายใหญ่ (Administration of Large Taxpayers), กลุ่มที่ 2 การระงับข้อพิพาทภายใต้วิธีดำเนินการเพื่อความตกลงร่วมกัน (Dispute Resolution under Mutual Agreement Procedures) และกลุ่มที่ 3. การตรวจสอบอาชญากรรมทางภาษี (Investigation of Tax Crimes)

การประชุม

ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยที่ปรึกษาและรองอธิบดีกรมสรรพากร ตรวจความพร้อมการจัดประชุมใหญ่สรรพากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (The Study Group on Asian Tax Administration and Research : SGATAR) ครั้งที่ 42 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงของสรรพากรจาก 16 เขตเศรษฐกิจ

กรมสรรพากรเป็จเจ้าภาพงานประชุม

กรมสรรพากรจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากร แห่งเอเซีย (The Study Group on Asian Tax Administration and Research : SGATAR) ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวความคิด และนวัตกรรมการบริหารการจัดเก็บภาษีระหว่างสรรพากรของ 16 เขตเศรษฐกิจสมาชิกในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

การประชุมใหญ่

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ระหว่างสรรพากร 16 เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (The Study Group on Asian Tax Administration and Research : SGATAR) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการหลบเลี่ยงภาษีธุรกรรมข้ามชาติ โดยในการประชุมครั้งนี้ นอกจากไทยจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศอื่นแล้ว

You are here: Home ข่าวสรรพากร Displaying items by tag: ประชุม