Accountancy.in.th

กรมสรรพากรคว้า 2 รางวัลชนะเลิศจาก ก.พ.ร. ทั้งนวัตกรรมบริการและคุณภาพการบริหารจัดการ 2555

Written by  31 July 2013 ข่าวสรรพากร
Rate this item
(0 votes)

กรมสรรพากรคว้า 2 รางวัลชนะเลิศจาก ก.พ.ร. ทั้งนวัตกรรมบริการและคุณภาพการบริหารจัดการ 2555

กรมสรรพากรได้รับรางวัลชนะเลิศถึง 2 ประเภท จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปี 2555 ทั้งด้านนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศจากโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยบัตร Smart Card และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการด้วยช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ทั้ง Internet และ Social Media ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร

 

เข้ารับรางวัลจากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานพิธี "รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ในการมอบรางวัลครั้งนี้ กรมสรรพากรได้รับรางวัลความเป็นเลิศ รวม 2 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ จากโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม Cloud Computing (Cloud-VRT) ซึ่งเป็นระบบการให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว โดบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างกรมสรรพากรกับผู้ประกอบการและกรมศุลกากรด้วยการใช้บัตร Smart Card ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือสื่อในการบันทึกข้อมูล และข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวมในฐานข้อมูลกลางของกรมสรรพากรแบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียนรู้ข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการทำงานและขั้นตอนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการให้บริการและช่องทางติดต่อที่มีความหลากหลายและทันสมัย สามารถเข้าถึงการรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วในทุกระดับความต้องการ เช่น บริการเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ตทุกประเภทภาษี การชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตสนับสนุนผู้ประกอบการใช้ e-Tax Invoice การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยบัตร Smart Card การให้บริการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเครือข่าย Internet สังคมออนไลน์ในรูปแบบ Twitter Facebook และ RD Channel หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน RD Call Center 1161 หรือถาม - ตอบผ่านเครือข่าย Contact Us รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีอากรจากการจัดกิจกรรมและจัดสัมมนาต่างๆ เป็นต้น

ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า "รางวัลที่ได้รับถือเป็นผลงานหนึ่งจากการสร้างนวัตกรรมการให้บริการใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีประชาชนและผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง การได้รับรางวัลชชนะเลิศถึง 2 รางวัล ย่อมเป็นเครื่องยืนยันในศักยภาพของบุคลากรกรมสรรพากรเป็นอย่างดี ที่พร้อมจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการให้บริการ รวมถึงสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกรมสรรพากรให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายครอบคลุมทุกความต้องการของประชาชน"

Super User

Thaniwat Banyatnitisakul

Website: www.accountancy.in.th
You are here: Home ข่าวสรรพากร กรมสรรพากรคว้า 2 รางวัลชนะเลิศจาก ก.พ.ร. ทั้งนวัตกรรมบริการและคุณภาพการบริหารจัดการ 2555